+34 635 86 74 99 / +34 93 393 01 75 info@guies.cat

Condicions generals d’ús

 • Els presents Condicions Generals d’Ús regularan la prestació dels serveis que PROMOGLOBAL MANAGER SL. (d’ara endavant, GUIES.CAT) prestarà a través del present Lloc web (d’ara endavant, el Lloc web). Les dades de GUIES.CAT són els següents:

  • Titular: PROMOGLOBAL MANAGER SL
  • CIF B-01969864
  • Domicili: PLAÇA SANT JOAN 17 5-2 25007 LLEIDA
  • Mail de contacte: info@guies.cat

1.- Acceptació de les condicions generals d’ús i accés al lloc web

En contractar els serveis del Lloc web, els Usuaris accepten les presents Condicions Generals d’Ús, les quals defineixen els drets i obligacions de GUIES.CAT i els Usuaris en el marc del Lloc web.

Aquestes són les úniques Condicions Generals d’Ús aplicables a l’ús del Lloc web (sense perjudici que para determinats serveis podrien existir condicions particulars) i a la contractació dels serveis i substitueixen a qualssevol altres condicions, excepte previ acord i per escrit entre GUIES.CAT i l’Usuari.

Per a l’accés al Lloc web no es requerirà el registre dels Usuaris. No obstant això, per poder contractar els serveis oferts per GUIES.CAT, es requerirà el registre de l’Usuari i l’acceptació d’aquestes condicions abans de formalitzar el pagament corresponent.

2.- Objecte del lloc web

GUIES.CAT ha desenvolupat el present Lloc web per oferir als Usuaris un servei de reserva d’activitats, excursions i visites guiades en diferents països del món.

GUIES.CAT li informa que les activitats, excursions i les visites guiades, així com els trasllats són serveis proporcionats directament per terceres empreses col·laboradores de GUIES.CAT (d’ara endavant, el/els Proveïdor/és).

Per tant, GUIES.CAT ES LIMITA EXCLUSIVAMENT A OFERIR A través DEL LLOC WEB UN SERVEI DE RESERVA D’ACTIVITATS, EXCURSIONS, I VISITES GUIADES , EN DIFERENTS LLOCS DEL MÓN, ELS QUALS SÓN EXECUTATS DIRECTAMENT PELS PROVEÏDORS.

3.- Reserva en GUIES.CAT i registre en el lloc web

Per poder realitzar les reserves a través del Lloc web, els Usuaris hauran de facilitar les seves dades personals (nom, cognoms, e-mail, telèfon i mòbil), o si escau les dades de la persona en nom de la qual es reserva l’activitat o el trasllat, amb la finalitat de que GUIES.CAT pugui realitzar la reserva sol·licitada per l’Usuari.

A més, els Usuaris també podran crear un compte d’usuari mitjançant l’emplenament del formulari de registre que el Lloc web posa a la seva disposició. Mitjançant aquest compte, l’Usuari crearà un perfil que li permetrà comptar amb un àrea privada a través del com podrà gestionar totes les reserves realitzades a través del Lloc web.

En virtut d’aquestes Condicions Generals d’Ús, els Usuaris declaren facilitar dades verídiques, exactes, actuals i complets sobre la seva identitat, o si escau sobre la persona en nom de la qual es reserva l’activitat o el trasllat. En aquest sentit, els Usuaris seran responsables de l’exactitud de les dades facilitades a GUIES.CAT i de qualsevol conseqüència que es pogués derivar dels errors en la informació proporcionada.

Els Usuaris tindran la responsabilitat plena d’ús del seu compte. En conseqüència, aquests seran responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat del nom d’Usuari i/o contrasenyes que li permetin l’accés al seu compte, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a terceres persones.

De conformitat amb l’anterior, els Usuaris hauran de notificar de forma immediata a GUIES.CAT a través del correu electrònic Info@guies.cat.com qualsevol ús indegut del seu nom d’Usuari i/o de la seva contrasenya, a causa de circumstàncies tals com el robatori, extraviament o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de que GUIES.CAT pugui procedir a la seva cancel·lació o bloqueig i/o inhabilitació tan aviat com li consti la indeguda utilització del seu Compte d’Usuari. Mentre no es comuniquin tals fets, GUIES.CATquedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels noms d’Usuaris o contrasenyes per tercers no autoritzats.

En acceptar les presents Condicions Generals d’Ús l’Usuari manifesta ser major de 18 anys i tenir capacitat plena per entendre i acceptar el contingut d’aquestes Condicions. En cas que l’usuari sigui menor de 18 anys, necessitarà el consentiment efectiu dels seus pares, tutors o representants legals per a l’acceptació del que es disposa en les presents Condicions Generals. En aquest últim cas, per favor contacti amb GUIES.Cata la següent adreça: Info@guies.cat.com perquè puguin analitzar el seu cas en concret.

Conformi l’anterior, els Usuaris menors d’edat que contractin els serveis de GUIES.CAT a través del Lloc web, garanteixen, mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús, que han estat degudament autoritzats pel titular de les dades bancàries per facilitar-los-hi a GUIES.CAT a fi d’efectuar el pagament corresponent als serveis contractats.

GUIES.CAT li adverteix que no assumirà cap tipus de responsabilitat en cas que l’Usuari contracti els serveis de GUIES.CAT incomplint el que es disposa en els paràgrafs anteriors.

4.- Condicions específiques sobre la reserva d’activitats, excursions i visites guiades

Les reserves que cada Usuari realitzi a través del Lloc web estan subjectes a les condicions específiques que li siguin aplicable a cada activitat, excursió o visita guiada. L’Usuari podrà trobar aquestes condicions en la fitxa de descripció del Lloc web per a cadascun d’aquests serveis, així com en l’email de confirmació que li enviï GUIES.CAT una vegada hagi realitzat la reserva.

4.1.- Condicions generals aplicables a totes les reserves.

En general, la reserva de les activitats, excursions i visites guiades que promociona GUIES.CAT a través del Lloc web està subjecta a les següents condicions:

 • Les dates i els horaris de les activitats, excursions i visites guiades publicades en el Lloc web han estat preestablertes pels Proveïdors i no permeten cap tipus de modificació en aquest sentit..
 • Els Usuaris podran modificar les dades de les seves reserves sempre que les condicions de l’activitat, excursió i/o visita guiada l’hi permetin. Per poder realitzar aquesta modificació, l’Usuari haurà de punxar a l’enllaç que es troba en l’email de confirmació de la reserva enviat per GUIES.CAT o bé acudir directament al seu Compte d’Usuari.
 • El temps d’antelació mínima per a cada reserva varia en funció de l’activitat, excursió i/o visita guiada que es desitgi reservar. Aquest aspecte en concret es pot veure en la fitxa de la pròpia activitat en el Lloc web. GUIES.CAT li informa que no és possible reservar una activitat amb una antelació menor a la indicada en la fitxa de l’activitat corresponent.

Per reservar una activitat, excursió o visita guiada de forma privada, per favor contacti a GUIES.CAT dirigint una comunicació a INFO@GUIES.CAT Les reserves que cada Usuari realitzi a través del Lloc web estan subjectes a les condicions específiques que li siguin aplicable a cada activitat, excursió o visita guiada. L’Usuari podrà trobar aquestes condicions en la fitxa de descripció del Lloc web per a cadascun d’aquests serveis, així com en l’email de confirmació que li enviï GUIES.CAT una vegada hagi realitzat la reserva.

4.2.- Condicions específiques relacionades amb la informació de l’activitat, excursió i/o visita guiada reservada.

El punt de trobada, la data, l’horari, la durada i tota la informació necessària per al gaudi de l’activitat, excursió i/o visita guiada reservada, està detallada en la fitxa de descripció de cada servei, en el Lloc web, així com en l’email de confirmació que li enviï GUIES.CAT a l’Usuari una vegada realitzada la reserva.

En l’email de confirmació, a més de facilitar tota la informació del servei reservat, GUIES.CAT podrà proporcionar a l’Usuari un justificant o bo de reserva de l’activitat, excursió i/o visita guiada contractada perquè l’Usuari pugui presentar-ho davant el Proveïdor prèviament a l’inici de l’activitat.

És imprescindible que els Usuaris siguin puntuals i es presentin en el punt de trobada a l’hora i data indicada en el seu bo, ja que totes les activitats, excursions i visites guiades estan programades per sortir a una hora concreta i no és possible modificar l’hora d’inici.

GUIES.CAT li informa que el Proveïdor podrà requerir-li que lliuri el bo que acredita la reserva de l’activitat prèviament a l’inici de la mateixa. GUIES.CAT no assumirà cap responsabilitat si l’Usuari no presenta aquest bo davant el Proveïdor.

5.- Condicions econòmiques de contractació

La contractació de la reserva dels serveis de GUIES.CAT s’entendrà formalitzada una vegada que els Usuaris hagin completat i acceptat el formulari de reserva de l’activitat o del trasllat.

Els preus seran els indicats per GUIES.CAT al moment de la reserva de l’activitat o trasllat que hagi escollit l’Usuari. En general, GUIES.CAT realitza el cobrament complet a través del Lloc web de l’activitat, excursió, visita guiada i/o del trasllat reservat per l’Usuari. No obstant això, hi ha determinats serveis els Proveïdors dels quals permeten que, al moment de la reserva, l’Usuari pagui una part del total del servei i que, al moment de gaudir l’activitat, excursió, visita guiada o trasllat, l’Usuari efectuï el pagament de la quantitat restant. En tot cas, aquest aspecte depèn de les condicions de cada Proveïdor.

Aquests preus s’expressen en Euros (€), Dòlars ($) o Lliures esterlines (£), incloent els impostos, i l’import total s’indicarà al moment de la confirmació definitiva de la contractació del servei. El pagament podrà ser realitzat mitjançant targeta bancària de crèdit o dèbit (Visa o Mastercard).

En general, GUIES.CAT no aplicarà descomptes en la prestació dels seus serveis, tret que així s’estableixi en les condicions de l’activitat, excursió, visita guiada i/o trasllat que correspongui.

Després de la contractació de la reserva, els Usuaris rebran un correu electrònic de confirmació on se li confirmarà el cobrament del servei contractat.

S’haurà de notificar a GUIES.CAT qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a la compra o a través de l’email INFO@GUIES.CAT, en el menor termini de temps possible perquè GUIES.CAT pugui realitzar les gestions oportunes.

6.- Política de cancel·lacions

Cadascun dels serveis promocionats per GUIES.CAT en el Lloc web (activitats, excursions, visites guiades i trasllats) compta amb una política de cancel·lacions específica, que l’Usuari podrà consultar en la fitxa de descripció de l’activitat (en el Lloc web), així com en l’email de confirmació que GUIES.CATli enviï una vegada hagi realitzat la reserva.

Per tant, a cada servei li seran aplicables les seves condicions específiques de cancel·lació, les quals establiran el termini de cancel·lació i si hi ha algun tipus de penalització o no.

En definitiva, GUIES.CAT gestionarà les cancel·lacions conforme el que es disposa en la política de cancel·lació de cada activitat, excursió, visita guiada i/o trasllat.

DE CONFORMITAT AMB L’ANTERIOR, I MITJANÇANT L’ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS D’ÚS, ELS USUARIS DECLAREN HAVER LLEGIT I ACCEPTAT EXPRESSAMENT LA PRESENT POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS I MANIFESTEN ESTAR D’ACORD AMB LES CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ DE L’ACTIVITAT, EXCURSIÓ, VISITA GUIADA I/O TRASLLAT QUE RESERVIN A través DEL LLOC WEB.

7.- Conducta en el lloc web

Els Usuaris es comprometen a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tinguin accés a través del Lloc web, i tot això sota els principis de la bona fe i respectant a tot moment a la legalitat vigent i a les presents Condicions Generals d’Ús. En particular, però sense limitació, els Usuaris no hauran de:

 1. i. Registrar-se o comunicar dades que no siguin veritables, exactes, complets i/o actualitzats, ni accedir al Lloc web utilitzant el nom, dades identificatives o el password d’un altre Usuari o suplantar a qualsevol persona o identitat.
 2. ii. Usar el Lloc web amb finalitats fraudulentes, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus.
 3. iii. Introduir o difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Lloc web.
 4. iv. Crear-se un Perfil o utilitzar el Lloc web per usar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, pornogràfic, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap tipus, o que suposi una violació de drets d’autor, marques registrades o confidencialitat, privadesa o qualsevol altre dret, o sigui d’una altra manera injurioso o censurable para terceres parts.
 5. v. Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol altra forma continguts o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació en vigor o que suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.

GUIES.CAT es reserva el dret a denegar qualsevol intent d’accés al Lloc web o cancel·lar comptes d’usuaris, en els casos en els quals es produeixi una utilització incorrecta del Lloc web de conformitat amb l’establert en aquesta clàusula.

8.- Opinions, comentaris, comunicacions i altres continguts

Els Usuaris que hagin reservat activitats, excursions, visites guiades i/o trasllats a través de GUIES.CAT podran publicar les seves opinions i valoracions en el Lloc web.

Per a això, GUIES.CAT enviarà un email a l’Usuari, quan l’activitat o el trasllat ja hagin finalitzat, amb la finalitat de que pugui valorar l’experiència i el servei que se li ha prestat per part de GUIES.CAT Quan GUIES.CAT rebi l’opinió i valoració de l’Usuari, la revisarà i la publicarà tan aviat com sigui possible en el Lloc web.

En tot cas, GUIES.CAT publicarà les opinions dels Usuaris sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, abusiu, amenaçador, difamatori, envaeixi la privadesa de tercers, o sigui censurable d’una altra manera per a tercers, i sempre que que el seu contingut no incorpori anuncis o enllaços a altres llocs web i/o que l’opinió no es correspongui amb el servei valorat.

En particular, GUIES.CAT es reserva el dret de no publicar aquelles opinions que el seu contingut puguin incloure les següents expressions:

 1. i. Expressions discriminatòries: En cap cas es permetran expressions que vagin en contra d’un particular i que vulnerin els principis del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge i a la dignitat de la persona. Es prohibeix qualsevol tipus de publicació discriminatòria ja sigui per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
 2. ii. Activitats il·legals: No està permès que els continguts promoguin activitats il·legals o que incorporin contingut obscè o difamatori.
 3. iii. Violència: Està expressament prohibit que les opinions continguin expressions que promoguin la violència i/o que incloguin sense limitació alguna, la violència sexual o la violència contra animals i persones.
 4. iv. Contingut degradant: No estan permeses aquelles opinions o comentaris, que siguin intimidantes, amenaçadors degradants o que de qualsevol manera promoguin la violència contra una persona o un col·lectiu determinat.

9-.Exclusió de responsabilitat

A manera enunciativa, però no limitatiu, GUIES.CAT no es fa responsable de les següents circumstàncies:

 1. i. De les cancel·lacions realitzades fora de termini per part dels Usuaris. GUIES.CAT no serà responsable en cap concepte de retornar els imports pagats pels seus Usuaris quan aquests no hagin complert amb el termini de cancel·lació previst en la política de cancel·lació aplicable a cada servei.
 2. ii. Dels retards o errors comesos per part dels Usuaris per arribar al punt de trobada de l’activitat, excursió, visita guiada i/o trasllat reservat. Això és, GUIES.CAT no assumirà cap responsabilitat si l’Usuari perd l’activitat o el trasllat reservat per falta de puntualitat i/o per no trobar-se en el punt de trobada que correspongui.
 3. iii. Dels casos en els quals el Proveïdor negui a l’Usuari l’accés a l’activitat, excursió i/o visita guiada corresponent quan aquest no porti el corresponent bo imprès en paper i/o descarregat en el seu telèfon mòbil (segons el requerit en cada cas pel Proveïdor).
 4. iv. Dels danys i robatoris que afectin als Usuaris i als béns de la seva titularitat durant el gaudi de les activitats, excursions i visites guiades i/o durant el trajecte del servei de trasllat contractat.
 5. v. De les lesions, danys i accidents que pogués sofrir l’Usuari durant el gaudi de l’activitat, excursió, visita guiada i/o trasllat reservat, així com d’aquelles lesions, danys i accidents soferts per l’Usuari prèviament al servei i que li hagi impedit gaudir del mateix.
 6. vaig veure. Dels casos en els quals el vehicle reservat per al trasllat no acudeixi al punt de recollida quan la informació que ha facilitat l’Usuari sobre els horaris i punt de recollida és errònia o equívoca.
 7. vii. De la pèrdua de vols, trens, autobusos o qualsevol altre mitjà de transport, com a conseqüència de no haver sol·licitat el servei de trasllat amb el termini d’antelació recomanat per GUIES.CAT. L’Usuari és l’únic responsable de conèixer l’hora de sortida del seu vol/tren/autobús i sol·licitar el servei de recollida amb temps suficient.
 8. viii. De les condicionis meteoròlogues en les quals el Proveïdor dugui a terme les activitats, excursions i visites guiades reservades pels Usuaris. En cap concepte GUIES.CAT serà responsable d’aquestes circumstàncies, per la qual cosa el servei s’entendrà correctament prestat.
 9. ix. De la qualitat del servei prestat per part dels Proveïdors.

Així mateix, GUIES.CAT no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés o ús del contingut o del Lloc web. Entre unes altres, i a títol enunciatiu i no limitatiu, GUIES.CAT no es responsabilitza de les següents circumstàncies:

 1. x. Falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc web i/o dels seus serveis o continguts, així com pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web.
 2. xi. De les fallades tècniques imputables a tercers o a causes de força major que impedeixin el correcte funcionament del Lloc web.
 3. xii. Els casos de força major, entesos tals com la fallada, suspensió o interrupció dels serveis o utilització del Lloc web, com a conseqüència del bloqueig de la xarxa d’Internet, accions o omissions de terceres persones, o qualssevol altres causes o circumstàncies independents de la voluntat de GUIES.CAT que impedeixin la utilització normal del Lloc web.
 4. xiii. L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes de les presents Condicions Generals d’Ús, o a la bona fe, del Lloc web, per part dels Usuaris.

GUIES.CAT es reserva el dret d’iniciar les accions legals que per dret li corresponguin contra els Usuaris, com a conseqüència de la comissió dels actes descrits en el present apartat, i en general, per l’incompliment de les presents Condicions Generals d’Ús.

10.- Propietat intel·lectual

10.1.- Propietat Intel·lectual i Industrial relativa al Lloc web titularitat de GUIES.CAT

Tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquest Lloc web i, especialment, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, tots els drets sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials, dades que s’inclouen en el Lloc web i qualssevol altres drets de propietat intel·lectual i industrial són titularitat de GUIES.CAT, o bé de tercers que han autoritzat expressament a GUIES.CAT per a la utilització dels mateixos en el Lloc web.

Per això i en virtut del que es disposa en Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria (d’ara endavant, “Llei de Propietat Intel·lectual”), així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda expressament prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del Lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, excepte autorització expressa atorgada per escrit per part de GUIES.CAT.

GUIES.CAT no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels Usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part de GUIES.CAT

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de l’Usuari serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

10.2.- Propietat Intel·lectual relativa a les opinions dels Usuaris publicades en el Lloc web.

Ja que el Lloc web permet la publicació d’opinions, els Usuaris atorguen a GUIES.CAT una llicència de caràcter universal, sense restriccions i gratuïta per a l’ús, distribució, comunicació pública, adaptació i reproducció d’aquestes opinions. A través de la referida llicència GUIES.CAT podrà transformar, adaptar i en definitiva, utilitzar les opinions dels Usuaris per a finalitats de publicitat i promoció en els llocs web i xarxes socials titularitat de GUIES.CAT.

11.- Modificacions

GUIES.CAT es reserva el dret a realitzar tantes modificacions com consideri oportunes en les presents Condicions Generals d’Ús, en aquest cas se’ls comunicarà prèviament als Usuaris. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el Lloc web.

12.- Clàusula de salvaguarda

Totes les clàusules o extrems d’aquestes Condicions Generals d’Ús han de ser interpretades de forma independent i autònoma, no veient-se afectades la resta d’estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma. Se substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o unes altres que preservin els efectes perseguits per les Condicions Generals d’Ús.

13.- Fur i legislació aplicable

Les presents Condicions Generals d’Ús es regiran per la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretació, execució o validesa d’aquestes Condicions Generals d’Ús, seran competents els Jutjats i Tribunals de l’Usuari.

En virtut del que es disposa en el Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum, GUIES.CAT també li informa que, en cas de controvèrsia, els Usuaris resident de la Unió Europea podran acudir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” que ha desenvolupat la Comissió Europea, amb la finalitat d’intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la prestació de serveis per part de GUIES.CAT.

Para a accedir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” pot fer-ho a través del següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

En qualsevol cas, GUIES.CAT fa constar a l’Usuari que disposa d’una Fulla de Reclamació mitjançant les quals vostè podrà formular qualsevol queixa o reclamació en relació amb els serveis prestats per GUIES.CAT.